ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

1. ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

2. ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

3. ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

4.  ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

5. ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

6. ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

7. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ

8. ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ

 

ਨਿੱਜੀ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

1. ਮੈਂ – ਇੱਕ ਕੁੜੀ

2. ਮੈਂ-ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ

3. ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ

4. ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

5. ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

6. ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ

7. ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਮੈਚ

8. ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ

9. ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ

ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

1. ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

2. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

3. ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਮੈਚ

4. ਇਕ ਦਿਵਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ

5. ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ

 

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

1. ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

2. ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

3. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ

 

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

1. ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ

2. ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ

3. ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

4. ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

5. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

 

ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

1. ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

2. ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

3. ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

4. ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

5. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ

6. ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

7. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

8. ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

9. ਬਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

10. ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ

11. ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ

12. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

3. ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ

4. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ

3. ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ-ਹੋਲੀ

 

 

ਮਹਾਨ ਲੋਕ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

 

ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

1. ਮੈਂ – ਇੱਕ ਕੁੜੀ

2. ਮੈਂ-ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ

8. ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

27. ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ

33. ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ

 

ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

6. ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

27. ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ

32. ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ

 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

34. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

10. ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

11. ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

12. ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ

13. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ

16. ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

19. ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ

20. ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ

18. ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ

23. ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ

 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

21. ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾ

22. ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ

23. ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ

35. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਕੁਦਰਤ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

18. ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ

19. ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ

20. ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ

22. ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ

23. ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ

 

ਕਹਾਵਤ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

 

ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

24. ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

25. ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ